извештај од прва средба
извештај од втора средба
извештај од трета средба
извештај од четврта средба
Програмски извештај - 2018
Програмски извештај - 2019
Програмски извештај - 2020
Програмски извештај - 2021
Програмски извештај - 2022
ДЕЛОВЕН ИЗВЕШТАЈ - 2023